ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายจีรวัฒน ศรียันต์
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญทัน อ่วนอ่อน
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายศรีเมือง ศรีหไกร
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญส่ง เวินขุนทด
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญยัง กุลนาพันธ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางมาลี เหมือนจันทร์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายเด่น ชูโตศรี
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณภาวดี วันนู
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
อีเมล์ : surarat@outlook.com
ชื่อ-นามสกุล : พระครูโสภณ ปุญญวัชร
ตำแหน่ง :
ตัวแทนจาก : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระครูประทีป วชิรโสภณ
ตำแหน่ง :
ตัวแทนจาก : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรเดช พลที
ตำแหน่ง :
ตัวแทนจาก : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางบุญรวม รุมสันเทียะ
ตำแหน่ง :
ตัวแทนจาก : องค์กรชุมชน
เบอร์โทร : 0892723293
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุวรรณี สกุลประเสริฐศรี
ตำแหน่ง :
ตัวแทนจาก : ครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางบรรเจิด เสือสิงห์
ตำแหน่ง :
ตัวแทนจาก : ผู้ปกครอง
เบอร์โทร :