ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางวิระพันธ์ จันทรา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางวาสนา อินทะเรืองศร
ครู คศ.3

นางสาวช่อเอื้อง ธรรมศักดิ์
ครู คศ.1

นางสาวสิริพร พิมพ์สิงห์
ครูพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวขวัญเรือน สุตาคำ
ครูพิเศษ