ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายพิจารณ์ อุสส่าห์กิจ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายสุรชัช เมฆประยูร
ครู คศ.3

นายพันธมิตร แตงอ่ำ
ครูผู้ช่วย

นายณัฐภัทร์ ปุกลางดอน
ครูพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวสุวรีย์ แย้มจอหอ
ครูพิเศษ