ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายประทีป ขันกสิกรรม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายโยคริน ทองคุ้ม
ครูผู้ช่วย

นายประกาศิต แจ่มฟ้า
ครูพิเศษ