ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

สุชาติวงค์ ปลิวอิสสระ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสุรเศรษฐ์ มาแดง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น /0

นายวันชัย บริรักษ์
ครูพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1