ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวันชัย บริรักษ์
ครูพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวรรณพล บูรัมย์
ครูผู้ช่วย