ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

สุชาติวงค์ ปลิวอิสสระ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสุรเศรษฐ์ มาแดง
ครูผู้ช่วย

นายวันชัย บริรักษ์
ครูพิเศษ