ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางวรากร น่วมถนอม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสุวรรณี สกุลประเสริฐศรี
ครู คศ.2

นางสาวพนัชกร อาจสามารถ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3