ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวเพียงตะวัน นกน้อย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางกมลรัตน์ ช่างตีทอง
ครู คศ.3

นางสาวฐิตารีย์ พรมพันธ์
ครู คศ.3

นางศรีแพร ศรีสุพัฒนะกุล
ครู คศ.2

นางสาววัชราภรณ์ พรมทอง
ครูผู้ช่วย