ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวเพียงตะวัน นกน้อย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางกมลรัตน์ ช่างตีทอง
ครู คศ.2

นางมาลีจันทร์ ชาติสุทธิ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวฐิตารีย์ พรมพันธ์
ครู คศ.2

นางศรีแพร ศรีสุพัฒนะกุล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1