ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางฐิติมา โพธิ์ทอง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายอำนาจ ขอนแก่น
ครู คศ.2

นางสาวฐานิดา โคสุวรรณ์
ครู คศ.2

นางสาวศิริญากรณ์ มุ่งไธสง
ครู คศ.2