ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากรทางการศึกษา

นางสาวกัญญาณัฐ เจียมพรมราช
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายอำนาจ คณโฑพรมราช
ช่างไม้ 3

นายมะยม แจ้สูงเนิน
ช่างครุภัณฑ์ 3

นายวิโรจน์ ยศพรมราช
ช่างโลหะ 3

นายอำนวย คำดี
พนักงานบริการ