ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากรทางการศึกษา

นางสาวกัญญาณัฐ เจียมพรมราช
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายอำนาจ คณโฑพรมราช
ช่างไฟฟ้า 4

นายมะยม แจ้สูงเนิน
ช่างไฟฟ้า 4

นายวิโรจน์ ยศพรมราช
ช่างไฟฟ้า 4

นายอำนวย คำดี
ช่างไฟฟ้า 4