ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางปรีดาวรรณ์ สุริสาร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางเนาวรัตน์ ช้างน้อย
ครู คศ.3

นางสาวกชกร ข่มพิษ
ครู คศ.3