ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางมาลีจันทร์ ชาติสุทธิ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : maleejun250922@hotmail.com
ที่อยู่ :
90/1 ม.4 ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมืองฯ จ.กำแพงเพชร
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร/ฟิสิกส์
ประกาศนียบัตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร/การบริหารการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2549-2552 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ออกฮู ครู
2552-2554 โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม ครู
2554-2554 ช่วยราชการโรงเรียนวังไทรวิทยาคม ครู
2554-ปัจจุบัน โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล