ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางวรากร น่วมถนอม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : การวางแผนและการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : ja_swv@hotmail.com
ที่อยู่ :
101 หมู่ 8 ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันเกษม/สังคมศึกษา
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ/การวางแผนการจัดการการท่องเที่ยว
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2545-2550 โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ครู
2550-2551 โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์เทคโนโลยี ครู
2551-2552 โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ ครู
2552-ปัจจุบัน โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล