ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวช่อเอื้อง ธรรมศักดิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : chorauang@hotmail.com
ที่อยู่ :
105/1 หมู่ 14 ต.เขาชนกัน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรัตน์บัณฑิต/ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2550-2551 สถานบันการต่างประเทศสราญรมย์ เจ้าหน้าที่ประสานงาน
2551-2552 สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน จังหวัดนครสวรรค์ เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน
2552-2554 โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม ครู
2555-ปัจจุบัน โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล