ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายบำรุง ธรรมจารีสวัสดิ์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ และ หัวหน้างานงบประมาณและแผนงาน
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : bumrung14@hotmail.com
ที่อยู่ :
234/3 หมู่ 1 ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร / ฟิสิกส์
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร/การบริหารการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2522-2526 โรงบาลรามาธิบดี ผู้ช่วยพยาบาล 1
2525-2527 โรงบาลรามาธิบดี ผู้ช่วยพยาบาล 2
2527-2527 โรงบาลรามาธิบดี ผู้ช่วยพยาบาล 3
2527-2534 โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม อาจารย์ 1
2534-2540 โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม อาจารย์ 2
2540-2548 โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่
2548-ปัจจุบัน โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม รองผู้อำนวยการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล