ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวณภาวดี วันนู
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : surarat@outlook.com
ที่อยู่ :
443 หมู่ 9 ถนนท่ามะเขือ-ทรายทองวัฒนา ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร/ภาษาไทย
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวร/บริหารการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2535-2537 โรงเรียนคลองลานวิทยา ครู
2537-2554 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม ครู
2554-ปัจจุบัน โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ผลงานที่เกิดกับโรงเรียน
2 ผลงานที่เกิดกับตนเอง