ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายขุนทอง ภักดีบาง
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2528-2528
ชื่อ-นามสกุล : นายจรัญ นาคเอี่ยม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2529-2543
ชื่อ-นามสกุล : นายประมวล ลอยฟ้า
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2543-2543
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ร้อยตรีประทีป อนันต์นาวี
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2544-2544
ชื่อ-นามสกุล : นายเดชา สมบูรณ์พงษ์กิจ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2544-2546
ชื่อ-นามสกุล : นายรุ่งเรือง โสภณโภไคย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2546-2549
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรินทร์ ชาญชัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2549-2551
ชื่อ-นามสกุล : นายสุธี สนิทพจน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2552-2554
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณภาวดี วันนู
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2554-2561
ชื่อ-นามสกุล : นายวิฑูรย์ พานชัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2562-ปัจจุบัน