ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมกีฬาสี ปี 2561
             โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคมจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561- 31 สิงหาคม 2561 โดยมีนายเด่น ชูโตศรี รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองปางมะค่าเป็นประธานเปิดกิจกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คณะครู  นักเรียนปางมะค่าวิทยาคม ได้ออกกำลังกาย กลางแจ้งอย่างสนุกสนาน มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในหมู่คณะ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ มาตรฐานที่ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ มาตรฐานที่ 9  คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

โพสเมื่อ : 04 ก.ย. 2561,10:50   อ่าน 660 ครั้ง