ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561
          งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและงานอนามัย โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฏาคม ๒๕๖๑ เพื่อให้คณะครูและนักเรียนได้รักษาประเพณีของไทยเสริมสร้างประเพณี วัฒนธรรม และวันสำคัญของชาติให้นักเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม จึงจัดให้มีการแห่เทียนจำนำพรรษา เพื่อแสดงออกถึงความเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี และเป็นการสืบสานประเพณี วัฒนธรรมแต่โบราณที่ถือปฏิบัติกันมานาน และยังได้ทราบถึงพุทธประวัติของวันเข้าพรรษาอีกนัยหนึ่งด้วย
โพสเมื่อ : 03 ส.ค. 2561,11:32   อ่าน 381 ครั้ง