ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
นิเทศติดตามจาก สพม.41
          วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 นำโดย ศน.เทียมใจ จันทร์เดช ศน.พิมพ์ทอง มุสิกะปาน ศน.ไพรินทร์ เหมพรม ศน.ณัฐฐิดา แก้วศรีและศน.ปัทมา มีขันหมาก เข้าตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานในเรื่องต่างๆต่างๆดังนี้
1. แผนบูรณาการการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
2. การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
3. การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทางไกลโดยใช้สื่อ DLIT
4. การขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสถานศึกษา
5. การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาปี 2561
6. PISA 2018
7. การดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ
8. การจัดการศึกษาเรียนรวม
9. การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม
10. การนิเทศชั้นเรียน
11. การจัดการเรียนการสอนของครูที่ผ่านการอบรม Boot camp
12. โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
13.การประกันคุณภาพภายใน
โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 2561,15:53   อ่าน 250 ครั้ง