ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรม Open House 2560
          โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคมได้จัดกิจกรรมเปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้(open House)ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 โดยได้รับเกียรติจากนายน้อย  วงศ์วิทยานันท์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองปางมะค่า เป็นประธานเปิดงาน   ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ เปิดโลกวิชาการ  เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ ได้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ประกอบด้วยกิจกรรมที่หลากหลายตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และมีการแสดงโปงลาง ฟ้อนรำของนักเรียนโรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม  มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถทางวิชาการ ความคิดสร้างสรรค์
2. เพื่อจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้นักเรียนแสดงออกถึงความสามารถและศักยภาพที่เป็นเลิศ
ทางวิชาการ ด้านการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และบุคคลผู้สนใจอย่างหลากหลายและกว้างขวาง

โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 2561,10:42   อ่าน 455 ครั้ง