ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
เทศน์มหาชาติ วัดศรีไพศาล
         เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 วัดศรีไพศาลได้จัดงานเทศน์มหาชาติ  ทางโรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม โดยคณะครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมในการจัดงานเทศน์มหาชาติครั้งนี้ มีการแสดงโปงลางและฟ้อนรำของนักเรียน ทั้งนี้เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีค่านิยม 12 ประการ ด้าน ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง

โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 2561,09:48   อ่าน 206 ครั้ง