ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
เข้าค่ายลูกเสือปีการศึกษา 2560
        เพื่อเป็นการประเมินผลการเรียนและให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออกในทางที่ถูต้องและมีความสามัคคีในหมู่คณะ โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคมจึงจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ในวันที่ 31 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 2561,15:37   อ่าน 600 ครั้ง