ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ทัศนศึกษา 2560
          เมื่อวันที่ 25-26 มกราคม 2561 คณะครูโรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทัศนศึกษา ณ บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ จ.สุพรรณบุรี ทำให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่าชนิดต่างๆ สัตว์น้ำจืด สัตว์น้ำเค็ม และเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ ประสบการณ์นอกห้องเรียน นอกจากนี้แล้วยังมีจุดประสงค์แฝงเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสรู้จักซึ่งกันและกัน ได้มีประสบการณ์ทางสังคมด้วย รวมทั้งได้มีโอกาสในการเรียนรู้ด้วยตนเองอีกด้วย ทั้งนี้รวมไปถึงการเกิดความตระหนักในตนเอง ทักษะกระบวนการการเรียนรู้เป็นกลุ่มและเกิดการเรียนรู้ในเรื่องราวของระบบนิเวศและสิ่งรอบตัวที่พบเห็นอีกด้วย
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 2561,09:51   อ่าน 160 ครั้ง