ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
สนามสอบธรรมสนามหลวง ปีการศึกษา ๒๕๖๐

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม สนามสอบธรรมสนามหลวง

    วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม สนองงานคณะสงฆ์เป็นสนามสอบธรรมศึกษา มีผู้สอบจำนวน900 คน ในเขตตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชรเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักธรรมที่ถูกต้องมีความรู้คู่คุณธรรม ห่างไกลอบายมุข  รู้ข้อปฏิบัติในศาสนาพุทธ ทำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม ประเทศชาติและพลโลก ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน ทุกส่วน ทุกฝ่ายที่ให้การส่งเสริม สนับสนุนการสอบธรรมศึกษาครั้งนี้จนประสบผลสำเร็จด้วยดี..

โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 2560,10:00   อ่าน 174 ครั้ง