ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
นิเทศติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา จาก สพม.41
  วันที่ 7 กันยายน 2560 โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคมได้รับการนิเทศติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ตามประเด็นดังต่อไปนี้
1.การติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
2.การบูรณาการหลักสูตรอาเซียนและสะเต็มศึกษา
3.การนำศาสตร์พระราชา(โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสู่การสอน IS)
4.การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทางไกลโดยสื่อ DLIT
5.การขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
6.การจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา
7.การจัดการเรียนรวม
8.การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม
9.การขับเคลื่อน PLC
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2560,11:37   อ่าน 141 ครั้ง