ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เกียรติประวัติ
เกียรติประวัติ

พ.ศ.2553        โรงเรียนดีศรีตำบล

พ.ศ.2554        ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การประกวดสุดยอดส้วมระดับจังหวัด  ประเภทสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  (สพฐ)  ประจำปี  2554

พ.ศ.2555        เป็นโรงเรียนที่มีรูปแบบกระบวนการและนวัตกรรมการดำเนินงานที่ดีมีประสิทธิภาพ  สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีได้  จาก  สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน

พ.ศ.2555        เป็นโรงเรียนที่พัฒนาต่อยอดระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาลสู่ความยั่งยืน  จาก กรมทรัพยากรน้ำบาดาลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พ.ศ.2555        ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ  การประกวดศูนย์การเรียนรู้พระราชกรณียกิจและขยายผลพระราชดำริในสถานศึกษา  ตามโครงการเทิดทูนสถาบันและการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดเทิดไท้องค์ราชัน  จังหวัดกำแพงเพชร  ประจำปี  2555 

พ.ศ.2555        ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในการแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง  ประจำปี  2555  จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกำแพงเพชร

พ.ศ.2555        ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในการแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง  ประจำปี  2555  จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกำแพงเพชร

พ.ศ.2556        ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   กระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ.2556        ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผลงานนักเรียนที่มีคุณภาพในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ปีการศึกษา  2555  “สุดยอดเด็กไทยมุ่งมั่น  สร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญา :  Supremacy  with  Grace  and  Wisdom” จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน