ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียนโรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม
รวมทั้งสิ้น 377 คน (ข้อมูล ณ ธันวาคม 2561)
 
มัธยมศึกษาปีที่ 1
นักเรียนชาย : 51 คน
นักเรียนหญิง : 52 คน
รวม 103 คน
 
มัธยมศึกษาปีที่ 2
นักเรียนชาย : 36 คน
นักเรียนหญิง : 38 คน
รวม 74 คน
 
 
มัธยมศึกษาปีที่ 3
นักเรียนชาย : 36 คน
นักเรียนหญิง : 44 คน
รวม 80 คน
 
 
มัธยมศึกษาปีที่ 4
นักเรียนชาย : 16 คน
นักเรียนหญิง : 30 คน
รวม 46 คน
 
 
มัธยมศึกษาปีที่ 5
นักเรียนชาย : 6  คน
นักเรียนหญิง : 29 คน
รวม 35 คน
 
 
มัธยมศึกษาปีที่ 6
นักเรียนชาย : 13 คน
นักเรียนหญิง : 26 คน
รวม 39 คน