ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการยกระดับตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนาให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม นำความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

 

เป้าหมาย

 

1.       นักเรียนโรงเรียนปางมะค่าวิทยาคมได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธ์ที่กำหนดไว้

2.       ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง  ตรงตามศักยภาพมีคุณภาพตามหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3.       ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมตามหลักสูตร และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4.       สถานศึกษามีความพร้อมในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ และการบริหารจัดการ

5.       สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการการศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล