ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

            โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม  เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนให้สูงเทียบเท่าค่าเฉลี่ยของประเทศไทย  ภายในปี พ.ศ.2563  มุ่งจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ผู้เรียนอย่างทั่วถึง  ให้ผู้เรียนมีคุณธรรมและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง