ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

ตราประจำโรงเรียน       “ ตราคบเพลิงรัศมีล้อมรอบ  ประกอบด้วย  ส่วนคือ

                   ส่วนล่าง          เป็นลักษณะครึ่งวงกลม เขียนอักษรว่า โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม

                   ส่วนกลาง         เป็นลักษณะห่วงสี่ห่วงเกี่ยวกันไว้ เขียนอักษรว่า  สุ  จิ  ปุ  ลิ

                             ส่วนบน           เป็นคบเพลิงมีรัศมีล้อมรอบ หมายถึง  แสงสว่างแห่งความรู้

 

                             อักษรย่อ          ป.ว.

                             สีประจำโรงเรียน เขียว เหลือง

                                                สีเขียว            หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์

                                                สีเหลือง           หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง

 

คติธรรม          “นฺตถิ ปญฺญา สมา อาภา แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี             

คำขวัญ           สามัคคี  เรียนดี  วินัยเด่น  เน้นคุณธรรม