ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาช่วงชั้นที่ 3-4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 ณ หมู่ที่ 1 ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร มีพื้นที่ 67 ไร่ ได้เปิดทำการ วันแรก วันที่ 16 พฤษภาคม  2528
 
          การก่อตั้งโรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม ได้รับความร่วมมือจากประชาชนชาวปางมะค่า โดยมีพระครูบริหารขาณุวรลักษบุรี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร  กำนันตำบลปางมะค่า  ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน  ส.ส.จังหวัดกำแพงเพชรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางการศึกษา  เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน จัดตั้งขึ้น
 
 
          ปัจจุบันนายบำรุง  ธรรมจารีสวัสดิ์  เป็นรองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน โดยมีครู-อาจารย์  (ปฏิบัติการสอน) จำนวน 23 คน  ครูอัตราจ้างจำนวน  5  คน  ลูกจ้างประจำจำนวน  4  คน  มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  377  คน  ระดับการศึกษาที่ให้บริการคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย