ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียนโรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม
รวมทั้งสิ้น 439 คน (ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2556)
 
มัธยมศึกษาปีที่ 1
นักเรียนชาย : 39 คน
นักเรียนหญิง : 38 คน
รวม 77 คน
 
มัธยมศึกษาปีที่ 2
นักเรียนชาย : 35 คน
นักเรียนหญิง : 51 คน
รวม 86 คน
 
 
มัธยมศึกษาปีที่ 3
นักเรียนชาย : 42 คน
นักเรียนหญิง : 53 คน
รวม 95 คน
 
 
มัธยมศึกษาปีที่ 4
นักเรียนชาย : 23คน
นักเรียนหญิง : 51 คน
รวม 74 คน
 
 
มัธยมศึกษาปีที่ 5
นักเรียนชาย : 27 คน
นักเรียนหญิง : 37 คน
รวม 64 คน
 
 
มัธยมศึกษาปีที่ 6
นักเรียนชาย : 15 คน
นักเรียนหญิง : 28 คน
รวม 43 คน