ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงอาหาร 300 ที่
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2545
งบประมาณ : 1,894,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :