ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องน้ำห้องส้วมแบบมาตรฐาน 6 ที่/27
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2544
งบประมาณ : 188,100
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :