ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนแบบถาวร 216 ล.
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2539-2540
งบประมาณ : 8,462,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :