ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักนักเรียน 8 คน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2536
งบประมาณ : 586,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :