ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ถังเก็บน้ำประปา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2534
งบประมาณ : 155,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :