ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนถาวรแบบ 108 ล.
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2533
งบประมาณ : 3,070,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :