ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สระเก็บน้ำ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2532
งบประมาณ : 80,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :