ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู 204
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2531
งบประมาณ : 210,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :