ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงฝึกงาน 102/27
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2529-2532
งบประมาณ : 824,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
ขนาด 10 x 32 ตารางเมตร