ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ถังเก็บน้ำฝน (ป.33)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2529
งบประมาณ : 70,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
คอนกรีตเสริมเหล็กฉาบปูน ทาสี
ขนาด 4 x 9 ตารางเมตร
พื้น : คอนกรีตเสริมเหล็ก