ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนแบบถาวร 108 ล.
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2529
งบประมาณ : 2190000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
อาคารชั้นเดียว 8 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง
ขนาด 70 x 10 ตารางเมตร
เสา : คอนกรีตเสริมเหล็ก
ฝา : ก่ออิฐฉาบปูน
พื้น : คอนกรีตเสริมเหล็ก
หลังคา : กระเบื้องลอนคู่