ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนแบบถาวร 108 ล.
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2529
งบประมาณ : 2190000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ถังเก็บน้ำฝน (ป.33)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2529
งบประมาณ : 70,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : รั้วด้านหน้า
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2529
งบประมาณ : 66,720
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู 204
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2529
งบประมาณ : 210,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงฝึกงาน 102/27
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2529-2532
งบประมาณ : 824,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู 5 ห้องนอน แบบมาตรฐาน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2529
งบประมาณ : 327,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักภารโรง แบบมาตรฐาน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2529
งบประมาณ : 78,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องน้ำห้องส้วมแบบมาตรฐาน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2529
งบประมาณ : 90,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู 204
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2531
งบประมาณ : 210,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องน้ำห้องส้วมแบบมาตรฐาน 6 ที่/27
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2532
งบประมาณ : 100,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สระเก็บน้ำ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2532
งบประมาณ : 80,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนถาวรแบบ 108 ล.
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2533
งบประมาณ : 3,070,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักภารโรง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2534
งบประมาณ : 111,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ถังเก็บน้ำประปา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2534
งบประมาณ : 155,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู 203/27
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2536
งบประมาณ : 381,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักนักเรียน 8 คน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2536
งบประมาณ : 586,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนแบบถาวร 216 ล.
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2539-2540
งบประมาณ : 8,462,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องน้ำห้องส้วมแบบมาตรฐาน 6 ที่/27
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2544
งบประมาณ : 188,100
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงอาหาร 300 ที่
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2545
งบประมาณ : 1,894,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องน้ำห้องส้วม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2545
งบประมาณ : 159,000
เพิ่มเติม..